Zemes kadastrālā uzmērīšana

  • Nekustamā īpašuma robežu noteikšana apvidū

Vadoties pēc robežu plāna, teritorijā tiek ierādītas faktiskās zemes īpašuma robežas.

  • Nekustamā īpašuma robežu uzmērīšana

Mērnieks uzmēra zemes īpašumu, nostiprina robežas un sagatavo dokumentāciju zemes robežu plāna izveidei.

  • Meža un lauksaimniecības zemju transformējamo platību uzmērīšana, plānu izgatavošana
  • Robežzīmju (robežpunktu) nospraušana un atjaunošana dabā

Vadoties pēc robežu plāna, teritorijā tiek nospraustas zemes īpašuma robežas. Robežas tiek atzīmētas apvidū ar robežzīmēm (kupicas, žoga stabi u.c.).