Zemes ierīcības darbi

  • Lokālplānojums

Lokālplānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kuru izstrādā pilsētai, tās daļai, ciema vai tā daļai, vai lauku teritorijas daļai kāda plānošanas uzdevuma risināšanai vai teritorijas plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai.

  • Detālplānojums

Detālplānojums ir detalizēts pašvaldības teritorijas daļas plānojums, kuru izstrādā, lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizētu zemes vienību robežas.

  • Zemes ierīcības projekts

Zemes ierīcības projektā uzrādīti risinājumi pašvaldības teritorijas daļas (zemes vienības) pārkārtošanai vai sadalīšanai.

Zeme ierīcības darbus veic:

  • Zemes vienību robežu pārkārtošanai.
  • Zemes vienības un zemes vienības daļas apmaiņai, starpgabalu likvidēšanai.
  • Nekustamā īpašuma sadalīšanai.
  • Zemes konsolidācijai.
  • Piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes īpašumam.
  • Detālplānojuma izstrādes ietvaros.

 

  • Labiekārtojuma projektēšana