Topogrāfiskā uzmērīšana

  • Topogrāfiskā uzmērīšana

Mērniecības darbu laikā mērnieks veic uzmērīšanu apvidū, rezultātā tiek iegūts topogrāfiskais plāns, kas ir par pamatu projektēšanas un citu darbu uzsākšanai.

Topogrāfisko uzmērīšanu ir nepieciešams veikt gadījumos, ja paredzēta:

  • Būvju, komunikāciju, ceļu vai laukumu projekta izstrāde.
  • Meliorācijas projektu izstrāde.
  • Detālplānojuma izstrāde, lokālplānojuma izstrāde.
  • Zemes ierīcības projekta izstrāde.

 

  • Apakšzemes komunikāciju uzmērīšana

Komunikācijas mērnieks uzmēra pie atvērtas tranšejas, vai arī izmanto lokatorus inženierkomunikāciju atrašanai, ja tranšejas aizbērtas.

Inženierkomunikāciju uzmērīšanu veic lai:

  • Izbūvētās komunikācijas nodotu ekspluatācijā.
  • Precizētu esošo komunikāciju atrašanās vietu un plānotu jaunas.