Inženierģeodēziskie darbi

  • Ceļa trases, būvasu, pamatu u.c. elementu nospraušana apvidū

Mērnieks nosprauž būvprojekta raksturīgos elementus (punktus) apvidū.

  • Aizsargjoslu nospraušana apvidū
  • Izpildmērījumi

Izpildmērījumus veic pēc būvdarbu beigšanas, objektu nododot ekspluatācijā, lai pārliecinātos par atbilstību būvprojektam. Sagatavojam izpildshēmas.

  • Deformāciju kontrole
  • Elementu novietojuma kontroles mērījumi
  • Nivelēšanas darbi
  • Jaunu un iznīcinātu ģeodēzisko atbalsta punktu ierīkošana un uzmērīšana
  • Telpu uzmērīšana