Privātmājas būvniecība

1. Arhitekta konsultācija.
2. Mērniecības darbi. Nepieciešams topogrāfiskais plāns zemes gabalam, kur paredzēts celt ēku. Uzmērīšanu veic mērnieks.
3. Arhitekts izstrādā Būvniecības ieceri (būvprojekts minimālā sastāvā)
4. Būvniecības ieceri saskaņo būvvaldē, pēc saskaņošanas tiek izdota būvatļauja ar nosacījumiem projektēšanas darbiem.
5. Ja paredzēts ierīkot inženierkomunikācijas, jāsaņem tehniskie noteikumi no atbildīgajām institūcijām.
6. Arhitekts izstrādā būvprojektu, projektēšanas darbos iesaistot arī būvkonstruktoru, kā arī citus speciālistus pēc nepieciešamības atkarībā no izpildāmo darbu veida.
7. Būvprojektu saskaņo būvvaldē, pēc saskaņošanas būvatļaujā tiek veikta atzīme par būvdarbu izpildes nosacījumiem.
8. Būvdarbu veikšana. Būvniecība ir jāveic saskaņā ar akceptēto būvprojektu, tehniskajiem noteikumiem un būvvaldes prasībām. Būvniecības risinājumiem jāatbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.
9. Ēkas nodošana ekspluatācijā.